Regulamin

 

1. Publikowanie ogłoszeń w serwisie ofertypracyzagranica.com.pl (w dalszej treści nazwany Serwisem ogłoszeniowym) oraz korzystanie z Serwisu ogłoszeniowego jest dokonywane w oparciu o niniejszy Regulamin.

2. Publikacji w Serwisie ogłoszeniowym podlegają ogłoszenia zgłoszone przez Ogłoszeniodawców online na stronach Serwisu ogłoszeniowego do publikacji w Serwisie ogłoszeniowym. Wszelkie dane umieszczane przez Ogłoszeniodawców nie są weryfikowane pod względem rzetelności.

3. Ogłoszenia muszą być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi zasadami. Treść ogłoszeń i dołączone zdjęcia muszą być zgodne z charakterem serwisu (oferty pracy za granicą lub oferty chęci podjęcia pracy za granicą). Ogłoszenia muszą być umieszczone w odpowiednich kategoriach. Ogłoszenie z ofertą pracy musi posiadać w treści poprawne dane kontaktowe Ogłoszeniodawcy (adres, telefon,  e-mail).
Nie należy:

  • umieszczać w treści ogłoszeń adresów URL do innych serwisów www,
  • umieszczać ogłoszeń związanych z prostytucją,
  • umieszczać wielu ogłoszeń o tej samej lub podobnej treści w danej kategorii,
  • umieszczać więcej niż jednego ogłoszenia w kategorii "Szukam pracy" danego państwa.

Ogłoszenia nie spełniające tych wymagań będą usuwane bez odszkodowania.

4. Administrator Serwisu ogłoszeniowego ma prawo odmowy przyjęcia Ogłoszenia, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny. Także Administrator Serwisu ogłoszeniowego ma prawo na wstrzymanie wyświetlania ogłoszenia bez podania przyczyny.

5. Publikacja Ogłoszenia dokonywana jest za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Serwisu ogłoszeniowego.
6. W celu publikacji Ogłoszenia Ogłoszeniodawca dokonuje rejestracji w Serwisie Ogłoszeniowym na podstawie przekazanych danych obejmujących login (nazwę użytkownika) oraz adres poczty internetowej. Poprzez wybranie opcji "Dodaj ogłoszenie" Ogłoszeniodawca oświadcza, że akceptuje w całości niniejszy regulamin.

7. Ogłoszeniodawca oświadcza, że zapewni prawidłowe zabezpieczenie wybranego w wyniku rejestracji loginu i hasła przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za realizację określonego wyżej oświadczenia.

8. Ogłoszenia publikowane są przez okres  28 dni. Długość okresu określa Administrator Serwisu ogłoszeniowego poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu podczas umieszczania Ogłoszenia w serwisie.

9. W celu zamieszczenia Ogłoszenia Ogłoszeniodawca określa kategorię Ogłoszenia oraz wypełnia dostępny formularz.

10. Treść Ogłoszeń publikowanych w Serwisie Ogłoszeniowym nie może przekraczać 3500 znaków, przy czym pojęcie znaku obejmuje również wszelkie znaki interpunkcyjne oraz znaki oddzielające poszczególne części zdania (spacje).

11. Po zatwierdzeniu treści Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę, treść ta może zostać zmieniona, mogą zostać dodane zdjęcia. Ogłoszenie może zostać usunięte przez Ogłoszeniodawcę w każdej chwili przy wykorzystaniu opcji "usuń".

12. Publikacja Ogłoszeń w Serwisie jest darmowa.13. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji usługi Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać pocztą elektroniczną na adres administratora serwisu reklama.winternecie@o2.pl, nie później niż w ciągu 24 godzin  licząc od dnia pierwszej zakwestionowanej publikacji.

14. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Ogłoszeniodawcę prawa do reklamacji Ogłoszenia, jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką publikacji tego samego materiału w przypadku publikacji cyklicznych.

15. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje administrator Serwisu.

16. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Serwis ogłoszeniowy, po konsultacjach z Ogłoszeniodawcą, zobowiązany jest sprostować wady w reklamowanym Ogłoszeniu.

17. Serwis ogłoszeniowy jest uprawniony do czasowej przerwy w świadczeniu usług w zakresie publikacji Ogłoszeń z przyczyn technicznych. Serwis ogłoszeniowy dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej. Przerwy w świadczeniu usług z przyczyn technicznych nie mają wpływu na ocenę wykonania przez Serwis ogłoszeniowy zobowiązań z tytułu publikacji Ogłoszeń.

18. Serwis ogłoszeniowy nie ponosi odpowiedzialności wobec Ogłoszeniodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

19. Serwis ogłoszeniowy nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych Ogłoszeń oraz dołączone do nich elementy graficzne.

20. Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji Ogłoszeniach - informacjami, danymi, fragmentami utworów lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Przesłanie formularza jest równoznaczne z oświadczeniem Ogłoszeniodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony.

21. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Serwisu w związku z treścią zamieszczonego Ogłoszenia lub dołączonymi do niego elementami graficznymi, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Serwisu ogłoszeniowego poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.

22. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2013 roku.

zaloguj się:

Czytaj:

Emigracja to zjawisko, które znane jest w naszym kraju od...
Szukanie pracy to stresujące i bardzo trudne zajęcie, z którym...
Dobra wiadomość dla młodych ludzi. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o...
Szwajcaria jako państwo federacyjne, składa się z 26 kantonów i...
Jeżeli masz zamiar ubiegać się o pracę w nowej firmie,...

najciekawsze:

Praca za granicą jest jednym z najbardziej ekscytujących sposobów na podróże długoterminowe. Nie tylko czyni to podróżowanie tańszym, ale...